Примірний порядок складення і подання запитів на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного комітету телебачення і
радіомовлення України
від «14» червня 2011 р. №145

 

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК
складення і подання запитів на інформацію

 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Держкомтелерадіо України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Держкомтелерадіо України або яка розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.
 5. Запит на інформацію може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держкомтелерадіо України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 7. У разі коли з поважних причин (інвалідність,обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держкомтелерадіо України, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Держкомтелерадіо України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного комітету телебачення і
радіомовлення України
від «14» червня 2011 р. №145

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник Державний комітет телебачення і радіомовлення України
інформації

Запитувач ______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,
найменування організації,

_______________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації –
для юридичних

________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу
юридичної особи,

_ _______________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний
телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

надати ________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид,назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _______________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений
пункт, вулиця,

_______________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом _______________________________________________

за телефоном _______________________________________________

_________ ______________
(дата) (підпис)


ПРИМІТКИ

 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державного комітету телебачення і радіомовлення України, розміщена на веб-сайті Держкомтелерадіо www.comin.gov.ua, рубрика «Доступ до публічної інформації»
 2. Запит може бути поданий:
  • на поштову адресу 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, каб. № 604;
  • на електронну адресу: oz@comin.gov.ua; olp@tvradio.gov.ua
  • телефаксом: (044) 226-33-11
  • за телефонами: (044) 226-33-11, 235-51-35
 3. Запит може бути поданий особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держкомтелерадіо України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед звичайної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 8. Інформацію на запит надається безоплатно.
 9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
  1. Держкомтелерадіо України не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
  4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
   • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
   • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
   • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Завантажити